O dítěti se má rozhodovat v rodině, nikoliv u soudu

Právo na dohodu: připojili jsme se k aktuálnímu Memorandu odborné veřejnosti na podporu schválení významné zákonné úpravy rozvodu. Zásadní věcí v nové úpravě je upuštění od povinného opatrovnického řízení u soudu v případě, že se rodiče dohodnou na péči o své nezletilé děti a tuto dohodu si písemně potvrdí.

Rodiče dětí tak získají „Právo na dohodu“ o tom, jak společně zajistí péči o své nezletilé dítě. Opatrovnické řízení bude zahájeno pouze za předpokladu, že dohoda uzavřena nebude či bude vykazovat zřejmý rozpor se zájmy dítěte. Zákon dále předpokládá vyšší využívání služeb zaměřených na řešení konfliktu, včetně edukace rodičů.

V článku také najdete:

  • argumenty Women for Women, o.p.s. pro podporu Memoranda a přijetí novely
  • Servis rodiny jako praktický důkaz, že to bude fungovat
  • plný text Memoranda

„Shoda nad Memorandem vznikla spontánně na základě svolané pracovní on-line diskuse k tomuto tématu, která proběhla koncem března,“ přibližuje Jana Skopová, manažerka charitativních projektů Women for Women. „Velmi rychle jsme našli s kolegy společnou řeč a shodli se, že je žádoucí tuto novelu přijmout v navržené podobě. A forma Memoranda nám pak přišla jako vhodný nástroj, jak náš společný odborný názor a podporu návrhu publikovat.“

Celý text Memoranda najdete níže v tomto článku. Další podrobnosti, seznam zástupců odborné veřejnosti, signatářů a aktuality k tématu najdete zde na stránkách „Právo na dohodu“. My se budeme dále věnovat tématu z pohledu Women for Women.

Úvaha a argumenty Women for Women, o.p.s. pro podporu novely…

… přednesené na zmiňované březnové odborné diskusi.

Stávající zákonná úprava nám tu přetrvává již od doby socialismu. Tehdy se většina dětí rodila do manželství, kdy rozvod nebyl běžnou záležitostí a byl zde zájem státu mít i tyto věci pod kontrolou. Ovšem nyní je jiná doba, vývoj mnoho věcí změnil. Dnes se velké procento dětí rodí nesezdaným párům, kteří pokud se rozejdou a domluví se, před soud za stávající úpravy již nemusí. Soudy tak u těchto párů řeší pouze ty případy, ve kterých se ohledně svých potomků rodiče nedokázali dohodnut. Tak proč dělat rozdíly mezi rodiči, kteří jsou manželé a těmi, kteří se nevzali. Z jakého důvodu? 

Pro manžele, kteří se rozvádějí a jsou schopni se dohodnout, je ve svém důsledku rozsudek pouze papír, který musí u soudu získat, aby se formálně rozvedli. Pokud by se nevzali, rozešli se a dohodli se, pak nic takového absolvovat nemusí. Soudy v těchto případech vyrábí rozsudek v opatrovnických věcech pouze pro účely rozvodu rodičů, přitom život je o něčem jiném a v praxi to funguje úplně jinak. A všichni víme, že žádný rozsudek není zárukou funkčnosti a spokojenosti v rodinném životě.

Rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou, a že není možné ji přenést na soudy či jiné instituty a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.

Samozřejmě vždy nám zůstane nějaké procento lidí, kteří to nezvládnou a tam bude stále třeba, aby zasáhly instituce a rozhodly v nejlepším zájmu dítěte, proč to ale vyžadovat i u rodičů-manželů, kteří schopni dohody jsou?

Bude to fungovat, ukazuje už dnešní inovátorská praxe

„Když rodičům dáte důvěru, vysvětlíte jim, že to oni mají rozhodovat o svých dětech, v 98 % případů nakonec dospějí k dohodě, kterou soud (nyní) už jen schvaluje,“ dokládá Skopová zkušenosti z projektu Servis rodiny, který již několik let běží ve spolupráci s Okresním soudem v Mostě. Tým Women for Women zde rodičům nabízí podporu, dobrovolnou edukaci, mediaci a další, aby k takové dohodě sami dospěli. Na začátku samozřejmě může být a často je nevraživost a nepochopení se partnerů při rozchodu. „Ale moudrý mostecký soudce jim řekne – dohodněte se o svém vlastním dítěti, vezmete to do svých rukou, nebo to rozsoudím, ale pak to bude podle mě. A my pak rodičům pomůžeme najít cestu k dohodě,“ dodává Skopová. Že to funguje, dokazuje oněch 98 % uzavřených dohod. Zbývají opravdu kritické rodinné případy a situace, které dohodou vyřešit nešlo.

Servis rodiny

„Naším společným cílem s Okresním soudem v Mostě a projektu Servis rodiny je to, že dítě bude mít přístup k oběma rodičům, rodiče se budou respektovat a budou kooperovat, to je náš společný cíl,“ uzavírá Skopová.

Níže přinášíme plné znění Memoranda.

Memorandum multioborové odborné veřejnosti 

Memorandum odborné veřejnosti k významné úpravě rozvodu, a to mimo jiné upuštěním od povinného opatrovnického řízení u soudu v případě, že se rodiče dohodnou na péči o své nezletilé děti a tuto dohodu si písemně potvrdí. Opatrovnické řízení bude zahájeno pouze za předpokladu, že dohoda uzavřena nebude či bude vykazovat zřejmý rozpor se zájmy dítěte. Zákon dále předpokládá vyšší využívání služeb zaměřených na řešení konfliktu, včetně edukace rodičů.

Avizovaným cílem novely je především omezení ingerence státní moci do vnitřních záležitostí rodiny, odlehčení opatrovnické agendy vedené jak soudy, tak příslušnými OSPOD, a obecná preference dohody účastníků před autoritativním rozhodováním o fungování jejich rodiny.

My, zástupci odborné veřejnosti, sdělujeme následující:

– Nejvyšším cílem je společné soužití rodiny.

– Není-li soužití rodičů možné, pak je nejlepší cestou jejich vzájemná dohoda o tom, jak společně zajistí péči o své nezletilé dítě.

– Již dnes se většina nesezdaných rodičů rozchází po vzájemné dohodě, k níž není třeba souhlasu opatrovnického soudu – na rozdíl od manželů, kteří musí povinné opatrovnické řízení o dětech absolvovat, i když jsou schopni se dohodnout. Novela tak zrovnoprávňuje rodiče nesezdané s těmi rodiči, kteří se rozvádějí.

– Dohoda rodičů je podstatná ve svém obsahu, nikoliv formě. Proto podporujeme, aby dohoda v prosté písemné podobě s ověřenými podpisy rodičů nahradila povinné opatrovnické soudní řízení před rozvodem.

– Protože o dítěti se má primárně rozhodovat v rodině, nikoliv u soudu, a protože není důvod preferovat autoritativní rozhodování před domluvou kompetentních rodičů, plně podporujeme sněmovní tisk 899/0, který obsahuje vládní návrh novelizace občanského zákoníku a dalších předpisů.

– Máme za to, že návrh povede k přirozenému přenastavení systému podpory rodičů, kdy před opatrovnické soudy a orgány sociálně právní ochrany dětí předřadí zdravou poptávku po dobrovolné odborné podpoře institucí a organizací specializovaných na práci s rodinou. V neposlední řadě tak lze očekávat odbřemenění opatrovnických soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí.

– Současné nastavení povinného opatrovnického řízení o dětech před rozvodem je zcela přežito. Aktuální společenská situace pak vyžaduje, aby tato problematika přestala být přehlížena a dostalo se jí potřebné pozornosti. Brzké přijetí změn navrhovaných tiskem č. 899/0 prospěje i společenskému povědomí o odpovědnosti, kterou mají rodiče za své děti.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme schválení návrhů obsažených v tisku 899/0 beze změny, a to co nejdříve.

V Praze dne 24.3.2021, Memorandum multioborové odborné veřejnosti 
Memorandum – Právo na dohodu – náhled

Další podrobnosti, seznam zástupců odborné veřejnosti, signatářů a aktuality k tématu najdete zde na stránkách „Právo na dohodu“.

Komentáře