Náhradní výživné pomůže dětem, na které jeden z rodičů neplatí

Nedostává vaše dítě stanovené výživné? Od 1. července 2021 vyplácí Úřad práce novou dávku – náhradní výživné. V případě, že druhý (povinný) rodič řádně neplatí výživné, které mu bylo stanoveno rozhodnutím soudu, můžete mít nárok na dávku náhradního výživného. 

Je potřeba splnit tyto podmínky:

  • výživné bylo stanoveno soudně,
  • výživné není hrazeno vůbec nebo je hrazeno v nižší částce,
  • výživné je vymáháno v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí.
Náhradní výživné pomůže dětem

Výše dávky se odvíjí od soudem stanovené částky a případně částečně vyplácené částky. Maximální výše dávky je 3 000 Kč. Posuzována je situace čtyři měsíce před podáním žádosti. Náhradní výživné je vypláceno měsíčně a pouze po dobu čtyř měsíců, poté je třeba opět prokázat nárok na dávku. Úřad práce může vyplatit maximálně 24 dávek náhradního výživného pro jedno dítě (i přerušovaně). Náhradní výživné vyřizuje Úřad práce dle místa trvalého bydliště dítěte.

Další užitečné informace k náhradnímu výživnému

Zákon 588/2020 ze dne 16. prosince 2020 o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě upravuje s platností od 1. července 2021 podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní. Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát. Zákon také upravuje postup při vymáhání pohledávek vůči neplatícímu rodiči, které na stát přešly v souvislosti s poskytnutím náhradního výživného.

Z důvodové zprávy k zákonu jsme vybrali některé argumenty pro zavedení náhradního výživného a zhodnocení právního stavu v dané oblasti do přijetí nového zákona:

  • Rodiny v České republice se dlouhodobě potýkají s nepříznivou finanční situací v důsledku neplnění stanovené vyživovací povinnosti ze strany povinného rodiče a obtížným vymáháním této pohledávky.
  • Náhradní výživné bude mít pozitivní dopad na rodiny s dětmi, kde není povinnou osobou hrazeno výživné vůbec nebo pouze částečně. Toto finanční pokrytí na zákonem stanovenou dobu (24 výplat náhradního výživného) bude poskytováno skupině osob, kterým není povinným hrazena vyživovací povinnost.
  • Je důvodné předpokládat, že hlavní cílovou skupinou tohoto opatření budou především kategorie osob, tzv. sólo rodiče, u nichž je třetím nejdůležitějším zdrojem příjmů právě výživné (14,6 %), které ovšem 30 % samoživitelů
    nepobírá. Dle údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2018 bylo celkem 30,1 % rodin sólo rodičů ohroženo chudobou. Lze usuzovat, že se bude ve větší míře jednat právě o sólo rodiče, kteří se nedostanou do systému pomoci v hmotné nouzi, ale jsou těsně nad hranicí chudoby. Vlivem nehrazení výživného jsou tak tito rodiče a jejich děti bezprostředně ohroženi nepříznivou finanční a sociální situací.

Podrobné informace o situacích, dávkách a podporách, na které můžete mít nárok, najdete v rubrice Dávky a podpory na našem webu. Vytvořili jsme zde přehled sociálních dávek a možné státní finanční podpory pro rodiče s dětmi.

Komentáře