Přehled sociálních dávek a možné státní finanční podpory pro rodiče s dětmi

Zde vám přinášíme stručný přehled sociálních dávek a další státní finanční podpory, na které můžete mít ve vaší tíživé situaci nárok. 

Náš přehled dávek a podpor berte prosím jako orientační, konkrétní nárok na jednotlivé dávky posuzují vždy příslušné úřady. Podmínky nároku na některé dávky se také často liší u zaměstnanců a OSVČ, pro přehlednost uvádíme pouze obecné podmínky pro zaměstnance. Přehled jsme rozdělili podle jednotlivých situací, ve kterých se můžete ocitnout.

Níže vždy najdete popis situace a několik možností podpory*, na kterou můžete mít nárok. V případě dotazů k sociálním dávkám a další státní finanční podpoře se na nás neváhejte obrátit na email info@w4w.cz nebo ze zeptejte formulářem zde dole na stránce.

Případně můžete kontaktovat přímo Úřad práce nebo Českou správu sociálního zabezpečení ČSSZ, podle toho, kam daná dávka nebo finanční pomoc spadá.

*Pozn: podpory označené * nejsou běžné dávky, fungují výjimečně a dočasně v pandemickém období

Přišli jste o práci?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Podpora v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, pokud jste jako osoba nezaměstnaná zařazeni v Evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce a splníte dané podmínky. Jednou ze základních podmínek pro čerpání podpory je to, že jste během posledních dvou let pracovali minimálně 12 měsíců (pokud ale např. pečujete o dítě mladší 4 let, tato podmínka se na vás nevztahuje). Výše podpory se odvíjí od vašeho předchozího průměrného příjmu, je poskytována po dobu 5 měsíců (u osob starších 50 let déle) a postupně se každé dva měsíce snižuje. Kromě poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a platby povinného zdravotního pojištění vám Úřad práce může pomoci s nalezením vhodného zaměstnání. Během evidence na Úřadu práce si také můžete do určité výše příjmu přivydělávat.

Vyřizuje: Úřad práce

Podpora při rekvalifikaci

Úřad práce vám může jako evidovanému uchazeči o zaměstnání pomoci získat kvalifikaci pro nové zaměstnání (tzv. rekvalifikaci). Úřad práce může rekvalifikaci zprostředkovat a také uhradit část nákladů na potřebný kurz, případně třeba náklady na dojíždění apod.

Vyřizuje: Úřad práce

Nezvládáte hradit náklady na bydlení?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Příspěvek na bydlení

Pokud náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) měsíčního příjmu vaší rodiny (domácnosti), můžete mít nárok na příspěvek na bydlení. Při podání žádosti se posuzuje průměr nákladů za bydlení vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu.Výše příspěvku se vypočítává jako součin příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35), který se pak odečte od tzv. normativních nákladů na bydlení (to je maximální možná částka nákladů stanovená Úřadem práce). Pokud jsou vaše skutečné náklady na bydlení nižší než Úřadem práce stanovené normativní náklady, odečítá se součin vašich příjmů a koeficientu od těchto skutečných nákladů. Do příjmu domácnosti se započítává i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Stanovené normativní náklady na bydlení se liší podle velikosti obce a počtu osob ve vaší domácnosti.

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení, pokud na ně stále nestačí váš vlastní příjem v případě, že čerpáte příspěvek na bydlení. Dávka je určená i pro osoby žijící na ubytovně nebo v jiném nebytovém prostoru. Doplatek na bydlení však není vyplácen v tzv. „bezdoplatkových zónách“ – to jsou oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a vyhlašuje je vždy daná obec.

Vyřizuje: Úřad práce

Dávka mimořádné okamžité pomoci na kauci na bydlení

Dávka mimořádné okamžité pomoci vám může být mimo jiné přiznána i na úhradu kauce (jistoty) na nájemné, pokud se stěhujete z nevyhovujících podmínek do vhodného prostředí. Více informací o této dávce také najdete v části „Nezvládáte hradit běžné výdaje?“

Vyřizuje: Úřad práce

Nezvládáte hradit běžné výdaje?

Nezvládáte hradit běžné výdaje, jako jsou potřeby do domácnosti, náklady na bydlení, potřeby pro děti apod.?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě mají rodiny s nižším příjmem, konkrétně do 2,7 násobku životního minima. Dávka je poskytovaná ve třech výších podle věku dítěte. Běžně je poskytována základní výměra přídavku, v určitých případech (dle typu příjmu rodiny) zvýšená. Základní výměra přídavku činí pro dítě do 6 let 500 Kč, pro dítě od 6 do 15 let 610 Kč, pro dítě od 15 do 26 let 700 Kč. Zvýšená částka příspěvku je poté ve stejných věkových kategoriích 800 Kč, 910 Kč a 1.000 Kč. O dávku se podává jedna žádost a následně se dokládají příjmy vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Vyřizuje: Úřad práce

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je dávkou hmotné nouze, která je poskytována osobám, které mají velmi nízký příjem nebo jsou absolutně bez příjmu. Dávka je určena pro zajištění základních životních podmínek (potraviny, oblečení, obuv, hygienické potřeby apod.). Výše příspěvku se odvíjí od stanovené částky živobytí rodiny (podle počtu dětí, nákladů na bydlení, výše příjmu apod.). Částka živobytí se zvyšuje, pokud váš zdravotní stav či zdravotní stav dětí vyžaduje dietní stravování a tím vám stoupají náklady.

Vyřizuje: Úřad práce

Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP)

Dávka mimořádné okamžité pomoci je dávkou hmotné nouze, která je poskytována jako rychlá pomoc v akutních situacích, kdy váš vlastní příjem nestačí na úhradu základních životních potřeb či jiných nezbytných jednorázových výdajů. Dávka je vyplácena jednorázově a může být poskytnuta až do výše 15násobku životního minima jednotlivce, tedy 57 900 Kč. Níže uvádíme několik situaci, v nichž je možné dávku čerpat:
1. Nemáte dostatek finančních prostředků a hrozí vám vážná újma na zdraví.
2. Postihla vás mimořádná událost a vlastními silami ji nedokážete překonat (požár, povodeň apod.).
3. Chybí vám prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (např. zaplacení správních poplatků při ztrátě dokladů, vystavení duplikátu dokladů nutných pro přijetí do zaměstnání, na jízdné nebo úhradu noclehu apod.).
4. Nemáte dostatek prostředků na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu (např. pračka, lednice, postel apod.).
5. Nemáte dostatek prostředků na úhradu potřeb pro dítě (např. školní pomůcky, kroužky, tábory, poradenství apod.).
6. Hrozí vám sociální vyloučení (např. osoby po propuštění z výkonu trestu, děti opouštějící dětský domov, osoby ohrožené domácím násilím, osoby bez přístřeší).

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště

Dávka mimořádné okamžité pomoci během pandemie koronaviru (MOP COVID-19)*

Během pandemie koronaviru je možné čerpat dávku MOP ve speciálním režimu (MOP COVID-19), která je poskytována zejména na základní životní potřeby (jídlo, oblečení, hygienické potřeby, nájem a další náklady spojené s bydlením či další nutné výdaje). Nárok na tuto dávku mají osoby, kterým se snížily příjmy např. v důsledku pobírání ošetřovného, uzavřeného provozu jako podnikatelům, nebo zaměstnancům na dohodu, jimž byl omezen výkon zaměstnání. U této dávky se na rozdíl od „klasické“ MOP nepřihlíží k sociálním a majetkovým poměrům žadatele.

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště

*Pozn: toto není běžná dávka, funguje výjimečně a dočasně v pandemickém období

Osvobození od úhrady za školku

V případě, že čerpáte dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávku mimořádné okamžité pomoci), nemusíte dle školského zákona platit za předškolní vzdělávání vašeho dítěte ve veřejné mateřské škole. Aby vám tyto poplatky škola prominula, stačí ředitele požádat o osvobození od těchto poplatků a k tomu doložit, že čerpáte výše uvedené dávky. Žádost můžete podat osobně nebo emailem, žádný oficiální formulář k tomu stanovený není. Docházka dítěte do posledního ročníku mateřské školy není zpoplatněna vůbec, jelikož poslední – předškolní – ročník je pro všechny děti povinný.

Vyřizuje: Mateřská škola

Očekáváte narození dítěte nebo jste se čerstvě stali rodičem?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Na tuto dávku máte nárok, pokud jste byly kvůli těhotenství nebo mateřství (do 9. měsíce po porodu nebo po dobu kojení) ne z vlastní vůle převedeny na jinou pozici v zaměstnání a v souvislosti s tím vám klesl příjem.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení.
Žádost vám vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, vy ji vyplníte a předáte svému zaměstnavateli, který pak pro vyplácení příspěvku komunikuje s Okresní správou sociálního zabezpečení.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM, „mateřská“)

Na PPM máte jako matka nárok v souvislosti s péčí o novorozené dítě. Kromě matky dítěte může za určitých podmínek náležet dávka místo toho otci nebo osobě, která dítě převzala do péče. Žadatel o dávku musí být v době podání žádosti bud zaměstnaný nebo v tzv. ochranné lhůtě (v případě, že ztratil zaměstnání). Nárok mají jen žadatelé, kteří byli v posledních dvou letech minimálně 270 dní zaměstnaní (hradili nemocenské pojištění). Výše dávky se odvozuje od předchozího příjmu (konkrétně činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den). Dávka se poskytuje po dobu 28 týdnů (37 týdnů v případě porodu vícerčat). Pokud otěhotníte během studií nebo během toho, co jste jako nezaměstnaná evidovaná na Úřadu práce, nárok na tuto dávku vám nevzniká, ale od porodu dítěte můžete rovnou čerpat rodičovský příspěvek. Stejně tak je tomu, pokud z jiného důvodu nesplníte podmínku zaměstnání v předchozích dvou letech.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení.

Žádost o dávku vydává gynekolog, vy ji vyplníte a předáte zaměstnavateli.

Součástí čerpání dávky je i mateřská dovolená, na kterou se nastupuje v období od 8 do 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Nástup na mateřskou oznamujete zaměstnavateli na tiskopise podepsaném ošetřujícím lékařem a můžete na ni nastoupit i v případě, že vám nevznikne nárok na čerpání dávky PPM.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek mají nárok rodiče pečující od dítě do 4 let věku. Příspěvek je poskytován pouze na dítě, které je nejmladší v rodině. Výši rodičovského příspěvku si rodič volí sám (jsou však stanoveny podmínky jeho maximální výše v daném měsíci) a rodič ji může měnit jednou za tři měsíce. Příjmy rodiče při čerpání příspěvku nejsou sledovány, během čerpání tak můžete klidně chodit do zaměstnání nebo si přivydělávat. Děti mohou zároveň chodit do školky nebo jeslí, ale s určitým omezením – děti mladší dvou let mohou toto zařízení navštěvovat max. po dobu 92 hodin v měsíci, u starších dětí se docházka do zařízení nesleduje. Celková výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč (450 000 Kč při narození vícerčat).

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště

Součástí čerpání příspěvku je i rodičovská dovolená, na kterou můžete nastoupit po skončení mateřské dovolené. Délku rodičovské dovolené si volíte sami, maximálně lze však čerpat do 3 let věku dítěte. Žádost o rodičovskou dovolenou se předává písemně zaměstnavateli.

Porodné

Pokud máte nízký příjem (konkrétně do 2,7 násobku životního minima) a narodilo se vám první nebo druhé dítě, můžete požádat o jednorázovou dávku – porodné. Výše této jednorázové dávky je 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. O dávku lze žádat i zpětně, maximálně však jeden rok od narození dítěte. Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na dítě. Žádost může podat i otec v případě, že matka zemřela, nebo osoba, která převzala dítě do náhradní rodinné péče.

Vyřizuje: Úřad práce

Otcovská (dávka otcovské poporodní péče)

Na tuto dávku mají nárok otcové v souvislosti s péčí o novorozené dítě (případně osoba, která převzala dítě do péče). Dávka je poskytována po dobu 7 dnů. V době podání žádosti o dávku musí být žadatel zaměstnaný (tedy hradit nemocenské pojištění). Dávku lze čerpat pouze v období šestinedělí (6 týdnů ode dne narození dítěte). Výše dávky se odvozuje od předchozího příjmu (činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den). Cílem je pomoci matce s péčí o čerstvě narozené dítě.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení.
Žádost o dávku podáváte na předepsaném tiskopise svému zaměstnavateli, který ji předá příslušné pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.

Chodíte do práce a onemocnělo vám dítě nebo se uzavřela škola?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné máte v případě, že z důvodu péče o nemocné dítě (nebo člena domácnosti) nemůžete pracovat. Ošetřovné vám při péči o dítě do 10 let věku náleží také v případě uzavření školy nebo zařízení péče o dítě, nařízení karantény dítěti, nebo pokud osoba, která o dítě jinak pečuje sama, onemocněla. Nárok na dávku máte, pokud si platíte nemocenské pojištění, resp. jste zaměstnaní. Výše dávky se odvíjí od předchozího průměrného příjmu (redukovaného pomocí tzv. redukčních hranic) a tvoří 60 % tohoto příjmu. Ošetřovné lze čerpat po dobu 9 dní. Pokud jste samoživitel, máte nárok na ošetřovné až po dobu 16 dní, pokud se staráte o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Pozor - OSVČ nárok na ošetřovné nemá.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení.
Lékař vám vystaví daný tiskopis, vy ho vyplněný předáte zaměstnavateli, který všechny podklady předá Okresní správě sociálního zabezpečení. V případě uzavření školy vám tiskopis předá škola, vy vyplníte jeho část a vše předáte zaměstnavateli, který podklady předá Okresní správě sociálního zabezpečení.

Ošetřovné v době uzavření škol kvůli pandemii koronaviru*

V období pandemie COVID-19 máte nárok na tzv. krizové ošetřovné po dobu uzavření škol. Nárok na dávku vám vznikne, pouze pokud pečujete o dítě mladší 10 let, případně o dítě do 26 let pokud je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a byla mu usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení. Vyplněnou část daného tiskopisu předáte zaměstnavateli, který ji doplní a předá OSSZ.

*Pozn: toto není běžná dávka, funguje výjimečně a dočasně v pandemickém období

Pečujete o dlouhodobě nemocné či postižené dítě či příbuzného?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Dlouhodobé ošetřovné

Dávka je určena osobám, které dlouhodobě pečují o člena rodiny nebo domácnosti, který byl propuštěn z hospitalizace. Podmínkou je zaměstnání žadatele o dávku (resp. odvody pojistného na sociální zabezpečení) po dobu alespoň 90 dnů v předchozích čtyřech měsících. Ošetřovaná osoba vám také musí udělit souhlas k ošetřování. Výše dávky se odvozuje od předchozího příjmu a tvoří 60 % stanoveného vyměřovacího základu. Dávku lze čerpat maximálně po dobu tří měsíců.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení

Vyplňuje se žádost předepsaná na daném tiskopise, některé doklady je také třeba vyplnit ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. Zaměstnanec předá doklady svému zaměstnavateli a ten je předá Okresní správě sociálního zabezpečení.

Součástí čerpání dávky je i uvolnění z práce během ošetřování dané osoby. Z tohoto důvodu je třeba zaměstnavateli podat žádost o dlouhodobé ošetřovné na předepsaném tiskopise.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Míra pomoci a tedy i výše příspěvku se určuje podle tzv. stupňů závislosti. Příspěvek na péči čerpá přímo ošetřovaná osoba a hradí jím pomoc buď osoby blízké, asistenta sociální péče, sociální služby, dětského domova nebo hospice. Příspěvek může čerpat osoba od 1 roku do 18 let věku dle stupňů závislosti ve výši od 3 300 Kč (nízká závislost) do 19 200 Kč měsíčně (úplná závislost), osoby starší 18 let potom v rozmezí 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně.

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Úřad práce poskytuje osobám se zdravotním postižením dvě dávky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Součástí tohoto systému dávek je i průkaz osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu (550 Kč měsíčně) se poskytuje na dopravu osobám od 1 roku věku. Příspěvek na zvláštní pomůcku může být poskytnut už od 1 roku věku osobě, která má těžkou vadu pohybového ústrojí, sluchové nebo zdravotní postižení. Průkaz osoby se zdravotním postižením vám dle míry a typu postižení umožní kromě přednosti v sezení v dopravním prostředku nebo přednosti v některých frontách také bezplatné cestování veřejnou dopravou, využití různých slev nebo zajistit si průvodce apod.

Vyřizuje: Úřad práce

Přišli jste o člena rodiny?

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Pohřebné

Nárok na pohřebné máte v případě, že jste vypravili pohřeb buď nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Jedná se o jednorázovou dávku 5 000 Kč, kterou se hradí náklady spojené s vypravením pohřbu. Příjem rodiny není sledován.

Vyřizuje: Úřad práce

Sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok každé nezaopatřené dítě pozůstalé po rodiči, který pobíral buď starobní nebo invalidní důchod, nebo zemřel na následky pracovního úrazu. V ostatních případech je třeba splnit stanovenou dobu důchodového pojištění (zaměstnání) zesnulého rodiče, která se odvíjí od věku rodiče. Důchod je vyplácen po dobu, po kterou je dítě nezaopatřené, nejdéle však do 26. roku věku.

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení.
Žádost podává buď zletilý sirotek nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník.

Vdovský a vdovecký důchod

Na tento důchod máte nárok po zemřelém manželovi (nebo manželce), který pobíral starobní nebo invalidní důchod, zemřel následkem pracovního úrazu nebo splnil podmínku potřebné doby důchodového pojištění (byl zaměstnán). Jednou z podmínek je také to, že manželství existovalo ke dni úmrtí. Důchod je vyplácen standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky).

Vyřizuje: Okresní správa sociálního zabezpečení

Nedostává vaše dítě od druhého rodiče stanovené výživné?

Náhradní výživné

V případě, že druhý (povinný) rodič řádně neplatí výživné, které mu bylo stanoveno rozhodnutím soudu, můžete mít nárok na dávku náhradního výživného. Je potřeba splnit tyto podmínky: výživné bylo stanoveno soudně, není hrazeno vůbec nebo je hrazeno v nižší částce, je vymáháno v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Výše dávky se odvíjí od soudem stanovené částky a případně částečně vyplácené částky. Maximální výše dávky je 3 000 Kč. Posuzována je situace čtyři měsíce před podáním žádosti. Náhradní výživné je vypláceno měsíčně a pouze po dobu čtyř měsíců, poté je třeba opět prokázat nárok na dávku. Úřad práce může vyplatit maximálně 24 dávek náhradního výživného pro jedno dítě (i přerušovaně).

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště dítěte

Přehled je pouze orientační, konkrétní nárok na jednotlivé dávky posuzují vždy příslušné úřady. Podmínky nároku na některé dávky se také často liší u zaměstnanců a OSVČ, pro přehlednost uvádíme pouze obecné podmínky pro zaměstnance. Přehled jsme rozdělili podle jednotlivých situací, ve kterých se můžete ocitnout.

Výše vždy najdete popis situace a několik možností podpory*, na kterou můžete mít nárok. V případě dotazů k sociálním dávkám a další státní finanční podpoře se na nás neváhejte obrátit na emailu info@w4w.cz, nebo použijte formulář.

Případně můžete kontaktovat přímo Úřad práce nebo Českou správu sociálního zabezpečení ČSSZ, podle toho, kam daná dávka nebo finanční pomoc spadá.

*Pozn: podpory označené * nejsou běžné dávky, fungují výjimečně a dočasně v pandemickém období

Formulář pro dotaz k Dávkám a podporám 

Dotaz nám můžete poslat také tímto formulářem. Odpověď Vám přijde na uvedený email, reagujeme v horizontu několika dnů.