Záruka pro děti

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), se v červenci zúčastnila konference High Level Presidency Conference on Child Support in the Context of the Child Guarantee, pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Konference se zaměřila na téma dětské chudoby a dětských práv v kontextu Záruky pro děti. Co to ale přesně Záruka pro děti znamená?

Záruka pro děti je iniciativa vůdčích orgánů EU, jejímž cílem je poskytnout základní záruku dětem, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, a to formou doporučení členským státům EU. Tato doporučení mají ohroženým dětem zajistit přístup k základním právům v podobě, která je pro děti nezbytná – konkrétně jde o zdravotní péči, vzdělávání a vhodné bydlení.

V oblasti zdravotní péče se Záruka pro děti opírá především o nutnost prevence. Děti ze sociálně vyloučeného prostředí bohužel nemají dostatečný přístup ke zdravotní péči – zubař, oční lékař aj. To má negativní vliv na celkový vývoj fyzického i mentálního zdraví dítěte a často způsobuje problémy v dospělosti. Záruka pro děti zdůrazňuje důležitost prevence a včasného lékařského zásahu. Se zdravotní péčí pak souvisí i zdravá výživa. Dětem je nezbytné zajistit nutričně vyváženou stravu, což může být pro nízkopříjmové rodiny často problém. V rámci pandemie Covid-19 se ukázalo, že pro řadu dětí je často jediným nutričně vyváženým jídlem dne školní oběd.

Dalším tématem Záruky pro děti je raná péče a vzdělávání. Bariérou, která nízkopříjmovým rodinám znemožňuje přístup k těmto službám, jsou vysoké poplatky. Raná péče je přitom důležitá k tomu, aby dětem poskytla kvalitní základ pro pozdější vzdělávání. Dětem, kterým se této rané péče nedostává, hrozí horší výsledky ve školním vzdělávání a celkové sociální vyloučení.  Stejně důležité jsou i mimoškolní aktivity. Sport, kultura a další volnočasové aktivity pomáhají dětem získat tzv. měkké dovednosti, vytvořit si zdravé návyky i podpořit svou integraci do společnosti – tím vším dochází k prevenci jejich sociálního vyloučení v dospělosti.

Záleží také na samotném prostředí, ze kterého dítě pochází – jde při tom o rodinu i domov samotný. Adekvátní a dostupné bydlení je důležitým nástrojem pro prevenci sociálního vyloučení a snížení rizika bezdomovectví. S tímto tématem souvisí i tzv. deinstitucionalizace péče o děti. Dle této myšlenky je nezbytné přistoupit k ústavní péči (a tedy vytržení dítěte z jeho domova, ačkoli třeba špatného) až jako k poslední možnosti a upřednostnit práci na tom, aby domácí prostředí co nejlépe vyhovovalo dětským individuálním potřebám. 

V projektech a aktivitách W4W naplňujeme již dlouhodobě většinu oblastí a cílů Záruky pro děti. Zejména v projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce usilujeme o to, aby děti ze sociálně vyloučených a ohrožených rodin samoživitelů získaly svůj důstojný a bezpečný domov. Cílíme na to, aby tyto děti se svými rodiči přecházely z dočasného ubytování do dlouhodobých forem bydlení, kde budou mít dostatečné zázemí pro svůj zdravý vývoj. Poskytujeme rodičům těchto dětí potřebné poradenství a podporu při udržení bydlení. Podporujeme setrvávání dětí v rodinném prostředí. To se nám daří díky poskytování kauce na nájemné rodičům v bytové nouzi, kterým byly děti odebrány, nebo pěstounům. Naším cílem je zajistit spokojené dětství ohroženým dětem a předejít tak jejich sociálnímu vyloučení v raném věku, které bohužel určuje i jejich celkovou životní cestu.

Komentáře