Obědy pro děti: školní oběd zlepšuje náladu i prospěch dítěte.

Děti, které dostávají Obědy pro děti, se mají lépe. Nejen, že se v poledne najedí, ale mají lepší náladu (95%), zlepšila se jejich výkonnost a prospěch (88%), jsou lépe zapojeny do kolektivu (95%), dokonce se zlepšila školní docházka (89%) a škole ubylo konfliktů s rodiči (85%). Víme to díky průzkumu, který na konci školního roku pravidelně děláme se zapojenými základními školami a jídelnami.

Přínosy školního oběda pro děti – nad rámec stravování – se dají shrnout do následujících šesti bodů:

1. výrazně lepší docházka do školy, 

2. znatelně lepší studijní výsledky,

3. vyšší iniciativa a zapojení do výuky,

4. pozitivní vliv na zdraví dítěte, zlepšení zdravotního stavu,

5. vyšší začlenění podpořených žáků do vzdělávacího kolektivu,

6. výrazné snížení sociálního vyloučení zapojených žáků.

Níže přinášíme konkrétní odpovědi z jednotlivých škol, ve kterých ředitelé a učitelé popisují konkrétní příklady, v čem Obědy pro děti – mimo stravování – pomohly a prospěly:

• Sociální začlenění do třídy, mezi vrstevníky – ne ve smyslu socializace, ale jako podpora dobrých vrstevnických vztahů.

• 2 děti jsou těžce mentálně postižené, skutečnost, že se účastní společného jídla, pro ně nemá význam. V jednom případě nebude dále dítě zařazeno do projektu, protože se zhoršil zdravotní stav a odmítá stravu. 

• Komunikace v rámci školy, zlepšení vztahů s rodiče, spolupráce s OSPOD.

• Především to, že dítě má pravidelnou teplou stravu.

• Zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou.

• Děti by neměly trpět za to, co jim připraví svět dospělých.

• U některých dětí jsme zaznamenali lepší fyzický stav. Ano, i v ČR jsou děti nedostatečně živené, pohublé, bledé. V našem případě určitě 3 žáci. Pozn. Jeden žák se odstěhoval a matka nepostupovala korektně při jeho omlouvání, takže projektu se zúčastnilo celkem ne sedm, ale šest dětí.

• Děti poznají zdravé druhy pokrmů.

• Větší sebevědomí dítěte a kladný vztah ke škole.

• Na první místo bych určitě dala pravidelné teplé jídlo. Prospěch jsem nezahrnula, protože jsme škola pro žáky se zdravotním postižením, kde je poměrně v mnoha případech dost těžké žáky naučit základy.

• Určitě se tyto děti ve škole cítí lépe, že mohou také chodit do školní jídelny.

• Zlepšení vztahu s institucí (školou).

• U našich dětí s autismem je to určitě možnost vyzkoušet pestřejší stravu, naučit se chování u jídla. 

• Na dětech je vidět celkově, že jsou šťastné a spokojené.

• Dává to dětem možnost zůstat ve škole po vyučování a navštěvovat školou nabízené kluby a kroužky. Nebo mohou navštěvovat školní družinu, která je nenahraditelným elementem při vytváření sociálních vazeb a nácviku vhodné komunikace nejen s vrstevníky.

• Největší přínos spatřuji v oblasti socializace dítěte, nezanedbatelný je i vliv na zdravý vývoj dítěte.

• Rozšíření jídelníčku a toho, co dítě jí, větší přísun ovoce a zeleniny, mléčných výrobků (u nás je často jako dezert).

• Motivace dětí ke vzdělávání. 

• U mojí žákyně jsou naplněny všechny uvedené kategorie (uvedla jsem všude jedničku). Díky tomuto projektu se vždy daří spolupráce s rodičem – a tím se zlepší docházka i prospěch daného dítěte (nejsme v tom najednou sami:-)) .

• Socializace má též velký vliv – daná žákyně nevypadne z kolektivu – na obědě moji osmáci probírají školní /neškolní „drby“ a je potřeba být v centru dění:-)

• Zapojení dětí do kolektivu.

• Rodiče mohou věnovat ušetřené peníze např. na platbu zájmových útvarů, kroužků a dítě tak dál rozvíjet.

• V naší ZŠ jsme rádi, že zapojené děti dostanou teplé jídlo. Kluci si chodí přidávat a je vidět, že jim chutná. Holčička jí méně, ale většinou oběd sní.

• Pozitivní stravovací návyky – některé děti nejsou na „takové“ jídlo zvyklé.

• Velký přínos vidím v tom, že teplé obědy ve školní jídelně jsou nutričně vyvážené a obsahují i potraviny, které děti doma většinou nejedí vůbec, nebo ve velmi omezené míře (např. ryby nebo zeleninu). Máme hodně šikovné kuchaře, takže obědy jsou velmi chutné.

• Sledujeme hlavně docházku dítěte do školy, neomluvené hodiny. Ve dvou případech jsme dítěti dotaci odebrali a po dohodě s Nadací dali jinému dítěti – výměnou žáka a dodatkem smlouvy.

• Děti i rodiče tuto pomoc vítají. Pozoruji zlepšení vztahu ke škole ze strany dětí, váží si podané pomocné ruky. 

• Zákonní zástupci vnímají pomoc jako podanou ruku a pomoc v jejich situaci.

• Žáci začali jíst více ovoce a zeleniny. Už nevrací saláty a krájenou zeleninu. Má to dopad na zdravou výživu.

• Nevybočuje z kolektivu.

• Socializace dětí ve třídě, zabránění diskriminace.

• Chování a nálada souvisí s podáním teplého jídla, které je u dětí a žáků se SVP důležité. Jak jsou děti a žáci najedeni, pak mají dobrou náladu a zlepší se i jejich chování.

• Především psychická pohoda všech dětí – jedná se o děti s kombinovaným postižením často užívající velké množství léků.

• Všichni (celá škola) se můžeme účastnit společného oběda, nikdo není vyčleněn.

• V odpoledních hodinách jsou klidnější a poslušnější (nekradou ostatním svačiny)!

• Zlepšení klimatu ve škole.

• Osvojení základů stolování, manipulace s příborem. 

• Předcházení vyčlenění z kolektivu, lepší podmínky pro navazování vzájemných vztahů v kolektivech tříd, snížení obav jak pro žáky, tak pro zákonné zástupce z případné nemožnosti zaplatit dětem obědy.

• Zlepšení zdravotního stavu.

• Osobně nejvíce vnímám zlepšení docházky a s tím i prospěchu. Rodiče jsou potom spokojenější a nevznikají konflikty mezi školou a rodinou.

Velmi si vážíme důvěry ze strany škol, a to nejen při dotazníkovém šetření, ale i v průběhu celého roku, kdy se na nás obrací se svými dotazy, připomínkou či prosbou o radu, konzultují výběr a zajímají se o postup v projektu.

Další informace o přínosech Obědů pro děti najdete například zde v naší Výroční zprávě WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za rok 2019. 

Komentáře