WOMEN FOR WOMEN

WOMEN FOR WOMEN

Již 10 let pomáháme dětem a jejich rodičům.

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN byla založena 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. V  prvních dvou letech jsme se zaměřili především na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem času se naše pomoc i projekty rozšířily a dnes podporujeme a pomáháme samoživitelkám, samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to v rámci našich konkrétních praktických projektů, programů a poraden.

 • Pomáháme samoživitelům, aby si dokázali pomoci sami. Jak praví staré čínské přísloví, nedáváme samoživitelům ryby, ale učíme je rybařit.
 • Pomáháme uzdravovat vztahy.
 • Pomáháme zmírnit traumata dětí při rozvodu rodičů. Pomáháme dětem ze základních škol k tomu, aby se lépe socializovaly v kolektivu svých spolužáků.
 • Pomáháme dětem ze sociálně slabých rodin zajistit IT techniku, aby se mohly účastnit distančního vzdělávání. A nejen to… 

Mapujeme potřeby cílových skupin, vyhodnocujeme a hledáme řešení pro zlepšení situace. Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata a problematiky, které se týkají samoživitelů i úplných rodin. Neboť svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě. Při své práci klademe důraz na témata jako vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný, spravedlivý a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc, podpora), legislativa a v neposlední řadě společenská výchova, zodpovědnost jednotlivce a tolerance.

Ceníme si toho, že za poslední roky jsme dokázali svou aktivitou přimět a motivovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby byla řešena problematika hladovějících školáků v České republice. Nadále se snažíme na politické půdě otevírat téma potřeby nalezení systémového řešení tohoto velmi rozšířeného problému. V době pandemie covidu-19 se nám velmi potvrdilo, jak je školní oběd úzce spjatý se vzděláváním a naopak.

Zastáváme postoj vedení a motivace lidí: Strategicky usilujeme nejen o dobrou pověst, ale snažíme se být v centru vlivu České republiky. Naše práce je charakteristická učením, riskováním, vzájemným respektem, zvídavým duchem a schopností budovat. Podporujeme samoživitele i kompletní rodiny v jejich úspěchu, umožňujeme jim získání životních příležitostí, tak aby mohli naplnit své ambice. Základem pro naši práci je umožnit rodinám bezpečné rodinné zázemí.

VIZE

 • Vytvořit prostředí, ve kterém mohou žít všichni samoživitelé a kompletní rodiny, a to bez výjimky.
 • Dopomoci samoživitelům k získání dostupného, důstojného a mnohdy i bezpečného bydlení pro sebe a své děti.
 • Pomoci rodičům uzdravovat jejich vztahy.
 • Poskytnout pomoc co největšímu počtu žáků základních škol v České republice s hrazením školních obědů.
 • Podpořit žáky v jejich vzdělávání.

POSLÁNÍ

 • Zajistit plnohodnotné společenské i ekonomické zapojení samoživitelů v České republice tak, aby se měli na koho obrátit a aby je někdo podporoval.

 • Napomoci k tomu, abychom se zamýšleli nad svými vztahy, pracovali na nich a včas je uzdravovali, a to především s cílem ochránit děti od velmi negativních dopadů a traumat, která si odnášejí z rozchodů a rozvodů rodičů.

 • Postarat se o to, aby děti ve školách po celé České republice nehladověly.

 • Předávat naše zkušenosti z praxe a předávat návrhy řešení či pohledy odborníků.

Jsme členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. je jako jediná společnost z České republiky členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe, která funguje jako záštita či jako hlas pro potřeby rodin v Evropské unii a i za jejími hranicemi.

Hlavním cílem COFACE Families Europe je přispět k vytváření vhodnější a také funkční rodinné politiky v Evropské unii. Naše společnost se účastní zahraničních konferencí pořádaných organizací COFACE po celé Evropě a přibližuje problémy a jejich řešení za Českou republiku.

Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti

Jako WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). Tato asociace usiluje o to aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Věříme, že díky členství v této asociaci se nám podaří ještě lépe šířit povědomí o potřebách sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodičů. Budeme tak v konečném důsledku schopni pomoci více lidem.