IT pro děti - pravidla projektu

Těmito pravidly se řídí projekt „IT PRO DĚTI“ (women-for-women.cz/it-pro-deti) společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. (dále jen „W4W“).

Úvod

Těmito pravidly se řídí projekt „IT PRO DĚTI“ (women-for-women.cz/it-pro-deti) společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. (dále jen „W4W“), který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky. Odesláním žádosti / vyplněním kontaktního formuláře prostřednictvím naší webové stránky potvrzujete, že jste si přečetl/a tato pravidla, že jste jim porozuměl/a, a souhlasíte s nimi.Tento projekt je určen pro žáky 5. - 9. tříd základních škol, kteří byli ve školním roce 2020/21 zařazeni do projektu Obědy pro děti, jsou uvedeni v darovací smlouvě uzavřené s jejich základní školou a dále splňují tyto podmínky:

  • Zákonný zástupce se o dítě stará, komunikuje a spolupracuje se základní školou.
  • Pro zákonného zástupce je jeho dítě prioritou, ale z důvodu finanční nouze v rodině, nemá žák potřebné IT vybavení pro povinnou distanční výuku.
  • Žák nemá zásadní vzdělávací problémy, neomluvené hodiny ani vážné kázeňské přestupky.
  • Pro žáka by bylo získání této pomoci významnou podporou pro rozvíjení jeho studijního potenciálu.
  • Škola u vytipované rodiny vnímá předpoklad, že bude mít zájem při distanční výuce dítě podporovat.

Poté, co základní školy registrované v projektu Obědy pro děti vytipují tyto žáky, vyplní zástupce základní školy prostřednictvím webové stránky kontaktní formulář, ve kterém uvede požadované informace, především pak počet a věk dětí, které by dle jeho doporučení potřebovaly pomoci s IT vybavením tak, aby se mohly účastnit distanční výuky. V tomto formuláři školy neuvádějí žádné osobní údaje konkrétních dětí. Přihlašovat se do projektu je možné nepřetržitě po celý školní rok 20/21.

W4W následně posoudí možnosti s ohledem na momentální situaci a potvrdí základní škole poskytnutí pomoci, včetně kapacity IT zařízení. Žáci základních škol, kteří splňují podmínky projektu, jsou postupně zařazováni podle pořadí, ve kterém byli přihlášeni. Jakmile se nasbírá potřebná finanční částka na další IT vybavení či dojde ke změně situace, bude W4W přihlášené základní školy informovat o dalším postupu.

Po potvrzení W4W (mailem či telefonicky bude kontaktován zástupce základní školy uvedený ve formuláři) základní škola informuje o možnosti poskytnutí IT vybavení zákonné zástupce takto vytipovaných dětí a předá jim kontakt na W4W a projekt IT pro děti, popřípadě pak předá zákonným zástupcům žádost o účast v projektu, která je ke stažení na webových stránkách projektu. Zákonný zástupce dítěte pak odešle řádně vyplněnou žádost na email itprodeti@w4w.cz. Do projektu může být žák zařazen až tehdy, když zákonný zástupce odešle řádně vyplněnou žádost.

Zákonný zástupce je povinen uvést v žádosti správné a pravdivé informace. Uvedení nepravdivých informací může vést k vyřazení žáka z projektu, a to i v případě schválení žádosti.

W4W následně požádá základní školu o potvrzení žádosti, tedy že se skutečně jedná o jimi vytipovaného žáka.

Následně W4W kontaktuje zákonné zástupce, se kterým si odsouhlasí darovací smlouvu a domluví předání potřebného IT vybavení do rodiny žáka.

O předání IT vybavení W4W informuje základní školu, která zajistí napojení žáka na distanční vzdělávání a proškolí žáka i rodiče, jak mají pracovat se školním systémem pro distanční vzdělávání.

Základní škola je povinna zajistit, aby jím vytipovaný žák neobdržel duplicitní IT vybavení od školy, popřípadě od jiných organizací poskytující IT vybavení pro žáky. V případě zjištění duplicity IT vybavení u konkrétního žáka bude IT vybavení, poskytnuté tomuto žákovi v projektu IT PRO DĚTI, žadatelem vráceno.

Dar

Poskytnutý dar je účelově určený – pro zajištění podmínek pro dítě při zavedené distanční výuce. 

Zákonný zástupce má povinnost použít dar k účelu stanovenému darovací smlouvou. V případě, že by tato podmínka dodržena nebyla, nebo když se žák nebude distanční výuky účastnit nebo nebude-li dodržovat pravidla distanční výuky stanovená základní školou či je opakovaně poruší, je základní škola povinna o tomto W4W informovat a zákonný zástupce povinen dar vrátit. 

Zákonný zástupce se zavazuje, že dar neprodá ani jej jinak nezcizí, a to po dobu minimálně 5 let.

Zákonný zástupce se zavazuje žáka v distanční výuce podporovat a zajistit mu potřebné další podmínky, aby se mohl distanční výuky účastnit. 

Zákonný zástupce je povinen W4W oznámit změnu základní školy či školního zařízení žáka, pokud k ní dojde dříve jak za rok ode dne uzavření darovací smlouvy. 

Zpracování osobních údajů

Údaje, které žadatel či zástupce základní školy zadává v rámci registrace do projektu IT pro děti, mohou být osobními údaji ve smyslu obecně závazných právních předpisů (Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění). Správcem osobních údajů je provozovatel projektu společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ:24231509, která zpracovává osobní údaje žadatelů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa a telefon, osobní údaje zástupce základní školy v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, a to za účelem vyřízení žádosti a poskytnutí daru konkrétnímu žákovi. Osobní údaje mohou být poskytnuty i ostatním partnerům projektu za účelem realizace projektu „IT pro děti“, to vždy pouze v nezbytném rozsahu k dosažení účelu jejich poskytnutí (poskytnutí technické podpory apod.)

Žadatel prohlašuje, že je jako zákonný zástupce žáka oprávněn pro účely projektu „IT pro děti“ poskytnout správci osobní údaje o žákovi, jak jsou tyto uvedeny v jeho žádosti. 

S ohledem na povinnost správce doložit, že souhlas se zpracováním osobních údajů byl udělen dle čl. 7 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),  se žadatel zavazuje správci udělit souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů písemně v rámci žádosti. Bez udělení tohoto souhlasu nelze darovací smlouvu uzavřít a vybranému žákovi dar poskytnout, což žadatel bere na vědomí. 

Vzor souhlasu zákonného zástupce naleznete v aplikaci nebo na webových stránkách https://women-for-women.cz/it-pro-deti/

Žadatel i zástupce základní školy potvrzují, že se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů v rámci Projektu „IT PRO DĚTI“ dostupnými na https://women-for-women.cz/it-pro-deti/.

V Praze 25. 10. 2020, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.  

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Děkujeme SKYLABu za pomoc a podporu!