Časté otázky a odpovědi - poradna Women for Women 

Při řešení složitých situací jako je rozvod, odchod od partnera, ztráta bydlení, dluhy atd., můžeme narazit na mnoho komplikovaných situací, ve kterých si nevíme rady a s tím spojených otázek. Z tohoto důvodu vám přinášíme na našich stránkách přehled nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Otázky jsou roztříděny do tématických celků podle obsahu. Životní situace jsou různé, takže víme, že tento přehled je nemůže postihnout všechny. Chcete-li se zeptat na svůj problém, nebo najít odpověď na něj v případech, kdy jste svou odpověď v našem přehledu nenašli, neostýchejte se a použijte naší online sociální poradnu.

Rozvod: řešíte odchod od partnera a rozvod?

Rozvod manželství a rozchod nesezdaných partnerů bývá velmi psychicky náročný a většinou se jedná o jednu z nejvíce stresujících situací v životě obzvláště jsou- li součástí vztahu i děti. V zájmu všech zúčastněných je, aby vše proběhlo co nejvíce v klidu. Pokusíme se vám postupně odpovědět na základní užitečné otázky týkající se této životní situace.

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Jak se rozvést?

Manželství může být soudem rozvedeno, pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud proto musí dokazováním zjišťovat míru rozvrácení manželství. Tomuto dokazování se mohou rozvádějící se manželé vyhnout, pokud splní podmínky tzv. dohodnutého rozvodu. V takovém případě se soud otázkou rozvrácenosti blíže nezabývá a manželství rozvede. Jaké musejí být splněny podmínky pro tzv. dohodnutý rozvod: manželství musí trvat alespoň jeden rok manželé spolu již nejméně šest měsíců nežijí k návrhu na rozvod se připojí oba manželé Všechny uvedené podmínky musejí být splněny současně, tedy nestačí splnění jen některé z nich. Kromě toho musí být k žalobě o rozvod manželství připojeny i následující listiny: 1. písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy, kterou je upraveno vypořádání majetku manželů na dobu po rozvodu práva a povinnosti společného bydlení vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely (není povinná) 2. pravomocné rozhodnutí soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova výživa nezletilých dětí na dobu po rozvodu (to znamená, že pokud v rodině jsou ještě nezletilé děti, musí některý z jejich rodičů nejprve u soudu navrhnout úpravu jejich poměrů na dobu po rozvodu a teprve po pravomocném soudním rozhodnutí o poměrech dětí lze přistoupit k rozvodu manželství)

Kdo o rozvodu rozhoduje a kam si podat žalobu o rozvod manželství (obecně žádost o rozvod)?

V rámci soudní řízení o rozvodu rozhoduje místně a věcně příslušný soud. Obvykle je soudem příslušným k řízení a rozhodnutí o rozvodu manželství soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště a to za předpokladu, že alespoň jeden z manželů žije v době podání návrhu na rozvod v obvodu tohoto soudu.

Jak žalobu na rozvod napsat?

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tedy obou manželů) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, v daném případě by kromě listin uvedených výše, měl být přiložen i oddací list jako doklad o existenci manželství.

Nemohu najít potřebné dokumenty, co s tím?

Stejnopis oddacího listu vám vystaví matrika obecního úřadu, před kterým jste uzavřeli sňatek. Stejnopisy rodných listů dětí vám vystaví matrika obecního úřadu, v jehož obvodu se nachází nemocnice, v níž se děti narodily. Pokud se jedná o nějaké listiny vydané soudem, kopie vám udělají na příslušném soudě. Pokud bude potřeba dokládat různá potvrzení o hrazení výživného, tak tato potvrzení by si měl každý hlídat sám. Pokud taková potvrzení neexistují, je možné, že se bude muset placení výživného prokazovat jinak, třeba výpověďmi svědků.

Mám děti a chci se rozvést/rozejít. Jak probíhá úprava poměrů k dětem?

Manželství nemůže být rozvedeno, dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o poměrech nezletilého dítěte. Před rozvodem manželství opatrovnický soud, v jehož obvodu má dítě své faktické bydliště, určí, kterému rodiči bude nezletilé dítě svěřeno do péče, stanoví výši výživného, které bude hradit rodič, jenž nebude mít dítě v trvalé péči, popř. schválí dohodu rodičů, která bude co nejvíce odrážet potřeby rodičů a především dítěte a přitom bude vyhovovat i soudu. Soud rozhoduje vždy s přihlédnutím k zájmu dítěte. Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí můžete podat současně s žalobou o rozvod manželství, soud se však bude zabývat nejprve úpravou poměrů nezletilých dětí. V období řízení o úpravě poměrů k nezl. dětem se do tohoto řízení ze zákona vkládá jako kolizní opatrovník nezletilým dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Jak bude řízení o rozvodu probíhat a jak dlouho to celé bude trvat?

V případě, že mají rodiče společné děti, budou probíhat dvě řízení, nejdříve o dětech a teprve potom o rozvodu. Délka řízení o dětech může být krátká, ale také velmi dlouhá. Záleží na tom, jak velká míra konfliktu mezi rodiči je. Je možné, že bude potřeba vypracovat znalecké posudky, zvát svědky. Celé řízení může trvat několik měsíců nebo i let. V případech, že je řízení dlouhé, vztahy mezi rodiči napjaté a ohrožuje zdravý vývoj dětí, je zde možnost upravit vztahy předběžným opatřením. Dokud ale nebude pravomocný rozsudek, soud nemůže manželství rozvést. Dá se říci, že délku soudních procesů si lidé mohou částečně ovlivnit sami, podle toho jak k záležitostem budou přistupovat a jaká bude jejich společná vůle se dohodnout a vzájemně spolupracovat.

Kolik mě může rozvod stát?

Za podání žaloby se platí soudní poplatek 2.000,- Kč. Poplatek můžete zaplatit kolkem, který nalepíte přímo na originál žaloby. Pokud poplatek nezaplatíte spolu s žalobou, pošle vám soud výzvu k zaplacení. Jestliže nezaplatíte ani po výzvě, soud řízení zastaví. Pokud se v průběhu řízení rozmyslíte a vezmete žalobu o rozvod manželství zpět, soud řízení zastaví a poplatek vám vrátí. Další částky pak mohou být odměnou právníkovi, poplatky za znalecké posudky, za odvolání. Celá částka pak může jít do několika desítek tisíc korun nebo i do několika stovek tisíc při sporech o majetek vysoké hodnoty nebo u zvlášť dlouhých a komplikovaných řízení. V případě úpravy poměrů k nezl. dětem, jsou podávané návrhy bezplatné.

Na koho se mohu obrátit, kdo mi v této situaci může pomoc a poradit? Právník

Právník dodá klientovi u jednání potřebnou jistotu, pomůže s přípravou potřebných dokumentů, umí přednést návrhy tak, jak je potřeba, a může nalézt cestu i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Stejně tak při úpravě poměrů k nezletilým dětem, může být pomoc a podpora právníka užitečná. Není žádná povinnost nechat se zastupovat právníkem. U sporného rozvodu a všech sporných bodů, které k němu náležejí, je však právník potřebný.

Na koho se mohu obrátit, kdo mi v této situaci může pomoc a poradit? Orgán sociálně- právní ochrany dětí (OSPOD)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí naleznete na úřadech městských částí, obecních a krajských úřadech. Zpravidla pod odborem sociálním. OSPOD poskytuje rodičům a osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost. Sociální pracovníci se věnují rodičům i nezl. dětem zcela individuálně, dle povahy jednotlivého případu. Mají povinnost mlčenlivosti. Postupují v souladu s platnými zákonnými ustanoveními na úseku výkonu sociálně právní ochrany dětí. Zvláštní pozornost je věnována dětem samotným, zjišťování jejich názoru a mapování potřeb dítěte v souvislosti s podaným návrhem u soudu. Nejvyšším kritériem pro posouzení jednotlivých situací je pak zájem a blaho dítěte. V rámci opatrovnického řízení o úpravě poměrů k dítěti je OSPOD ze zákona stanoven soudem kolizním opatrovníkem dítěte. Kolizní opatrovník dítěte má hájit jeho zájmy a je účastníkem soudního řízení.

Na koho se mohu obrátit, kdo mi v této situaci může pomoc a poradit? Mediátor

Mediace vás může ušetřit nepříjemných rozvodových tahanic při řešení jak rozvodových záležitostí, tak určování péče o dítě. V případě, že se skutečně oba manželé chtějí na sporných otázkách dohodnout, resp. mají o dohodu zájem, ale nejsou schopni dohodu dotáhnout do konce, nabízí se možnost využít tzv. mediátora. Mediátor je v našich podmínkách relativně nový institut, který v případě profesionálního a cílevědomého vedení řízení může pomoci manželům k dosažení dohody. Mediační sezení trvají obvykle 3 hodiny a mohou se opakovat. Mediátora si můžete sami vybrat např. na stránkách Asociace mediátorů České republiky. Cena mediace činí průměrně 3 000,- Kč za hodinu. Výhody, které můžete mediací získat, jsou rychlost řešení sporu, kultivovaná cesta k dosažení dohody, vyloučení sporů mezi manžely a nižší náklady řešení sporu.

Na koho se mohu obrátit, kdo mi v této situaci může pomoc a poradit? Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

V poradnách pracují kvalifikovaní psychologové a sociální pracovnice, kteří pomáhají lidem, kteří se ocitnou z různých důvodů v nepříznivé sociální situaci, v psychické krizi. Poskytují pomoc manželům, kteří nedokáží řešit své konflikty, partnerům, kteří mají mezi sebou neshody, manželům před rozvodem, rozvedeným manželům při úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi, párům, které mají starosti s výchovou svých dětí, dospívajícím, kteří si nerozumí s rodiči a lidem s problémy v mezilidských vztazích obecně. Mezi poradnami pro rodinu lze nalézt velké množství pracovišť, které své služby poskytují zcela bezplatně.

Kdy budu tedy opravdu rozvedena/ý?

Rozvedeni jste až v okamžiku, kdy máte v rukou písemné vyhotovení rozsudku soudu o rozvodu Vašeho manželství a toto rozhodnutí je v právní moci ( tj. mimo jiné se nelze proti němu již odvolat).

V manželství byly dluhy, jak to s nimi po rozvodu bude?

Ještě za trvání manželství se manželé mohou dohodnout a zúžit společné jmění manželů. Ze závažných důvodů tak může učinit za trvání manželství i soud na návrh jednoho z manželů. Po zániku manželství, pokud se manželé na vypořádání majetku (včetně dluhů) nedohodnou, může soud vypořádat majetek na návrh jednoho z rozvedených manželů. Přitom se má za to, že za závazky (dluhy) vzniklé za trvání manželství odpovídají oba manželé společně. Tam může soud do určité míry zohlednit i to, kdo z manželů dluhy udělal a za jakých okolností, přihlíží se totiž i k tomu, jak se kdo z manželů zasloužil o rodinu (zjednodušeně řečeno). K řešení těchto problémů se ale rozhodně vyplatí pomoc advokáta.

Výživné

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Co vše zahrnuje pojem výživné?

Výživné určené soudem zahrnuje částku, která slouží k uspokojování potřeb vyživované osoby (nejčastěji dítěte). Mezi tyto potřeby patří náklady na výživu jako takovou (tedy stravování), ale i náklady na ošacení, školní pomůcky, léky, zájmovou činnost apod. To vše soud při svém rozhodování zohledňuje. Ve výživném ze strany soudu by mělo být počítáno i s předpokládatelnými většími jednorázovými výdaji (např. školní lyžařský kurz, taneční apod.) Pokud s nimi soud nepočítal, protože mu v době posledního rozhodování nebyly známy, mohlo by to být důvodem ke zvýšení výživného, pokud se rodiče na financování těchto větších výdajů nebudou sami schopni dohodnout. Při soudním jednání se častou soud dotazuje povinného, zda přispívá tzv. i nad rámec určeného výživného. Jedná se např. o dárky k různým příležitostem, finanční spoluúčast na mimořádných výdajích atd. Přispívat nad rámec výživného není soudem stanovenou povinností, nicméně může se k tomu přihlížet při případných změnách v určování a úpravě výživného.

Existují nějaké tabulky na určení výživného?

Na výpočet výživného žádné oficiální tabulky neexistují, protože každý případ je jiný a nelze ho podřadit pod nějaké tabulkové hodnoty. Ministerstvo spravedlnosti se sice snažilo jakési doporučující tabulky vydat, ale ty nejsou pro soudy závazné a jsou jen obtížně použitelné, protože každý případ je jiný. Při určení výživného soud vychází ze základního předpokladu, že děti by se měly podílet na životní úrovni obou rodičů. Na jedné straně soud zkoumá potřeby dětí, které se odvíjí např. od jejich věku, zdravotního stavu, nákladech na školu a zájmovou činnost a podobně. Na druhé straně se soud musí zabývat i otázkou, kolik může daný rodič na výživné platit. Zkoumá přitom nejen jeho majetkové poměry a výdělky, ale i výdělkové schopnosti a možnosti. To znamená, že soud řeší, zda ten rodič při svém vzdělání a zdravotním stavu nemá možnost vydělávat více, než vydělává. Musí ale přihlédnout také k tomu, jestli rodič nemá další vyživovací povinnosti, protože nelze upřednostňovat jedno dítě na úkor druhého. To vše musí soud zhodnotit, takže nějaké paušální posuzování podle tabulek je do značné míry nemožné.

Jak dlouho trvá řízení o výživné?

Základem je, podat si návrh k věcně příslušnému soudu. Jestliže je návrh podán u soudu, který není k jeho projednání příslušný, vždy to podstatným způsobem prodlužuje délku celého řízení. Tento soud musí nejprve rozhodnout o postoupení věci příslušnému soudu, toto rozhodnutí rozeslat účastníkům řízení, vyčkat až toto usnesení nabude právní moci a pak teprve může žádost příslušnému soudu postoupit. Příslušný soud pak musí vyžádat potřebné zprávy o výdělcích a majetkových poměrech, jde-li o nezletilé dítě, musí i dítěti ustanovit kolizního opatrovníka, který bude dítě v řízení zastupovat. Teprve poté soud může ve věci nařídit jednání. Pokud se podaří při prvním jednání vynést rozsudek, je třeba tento rozsudek ještě napsat, rozeslat a vyčkat jeho právní moci. Pokud se tedy nebude řešit situace s nepříslušným soudem, což může celé řízení značně prodloužit, může celé řízení u těch nejrychlejších soudů trvat dva až tři měsíce od podání návrhu. U většiny soudů však tato doba bude delší, velmi záleží na vytíženosti soudu. Navíc účastníci řízení mají právo podat si proti rozsudku odvolání, což může řízení prodloužit o další měsíce.

Lze žádat výživné zpětně?

V případě dětí (zletilých i nezletilých) se lze domáhat výživného (určení i změny jeho výše) nejvýše za dobu tří let před podáním návrhu k soudu. Pokud soud vyhoví a určí nebo změní výživné zpětně, rozhodne jednak o tom, jaké výživné má být placeno pravidelně každý měsíc (tj. běžné výživné), jakož i o tom, v jaké výši vznikl plátci výživného dluh. Zároveň soud určí, jakým způsobem má být dluh zaplacen. Pokud se jedná o vyšší částku, většinou soud povolí splácení dluhu na výživném po nějakých přiměřených částkách, splatných společně s běžným výživným. Pokud jde např. o náklady na výbavičku a výživné pro svobodnou matku, zákon tyto výdaje označuje jako příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Právo na úhradu těchto nákladů se promlčuje ve lhůtě tří let od porodu dítěte. Promlčení samo o sobě sice neznamená zánik práva, ale pokud by protistrana (v daném případě otec dítěte) vznesla námitku promlčení, soud žádost matky zamítne. Pokud by ovšem námitka promlčení vznesena nebyla, soud by žádosti mohl vyhovět.

Musí se s výživným k soudu nebo stačí, když se rodiče dohodnou mimosoudně?

Dohoda rodičů o výživném je samozřejmě možná a vítaná a je projevem zdravého rozumu a není nutné zdravý rozum nahrazovat prací soudní mašinérie. V takovémto případě se lze bez soudu obejít i nejen při prvním určení výživného, ale i při případném jeho zvýšení či snížení. Kdy o výživném musí rozhodnout soud je situace týkající se rozvodu manželství a určení otcovství. Pokud se manželé rozvádějí a mají nezletilé děti, musí být nejprve soudně upraveno, komu děti budou na dobu po rozvodu svěřeny do výchovy a jaké má být placeno výživné. I v tomto případě se ale rodiče samozřejmě můžou dohodnout a soud pak takovou dohodu pouze schválí, není-li v rozporu se zájmy dětí. Jestliže se ale rozejdou rodiče dítěte, kteří nežili v manželství, stačí, když se na výchově a výživě dohodnou a k soudu vůbec nemusí. Pokud jde o určení otcovství, je s tímto řízením ze zákona spojeno řízení o výchově a výživě dítěte, k němuž je otcovství určováno. To znamená, že pokud soud rozsudkem určí, že muž je otcem dítěte, zároveň týmž rozsudkem může rozhodnout o tom, komu z rodičů se dítě svěřuje do výchovy jaké má druhý rodič platit výživné.

Otec pracuje načerno - jak se prokáží jeho skutečné příjmy?

Pokud se uváděné příjmy soudu Soud může vycházet např. z průměrného příjmu osob, pracujících ve stejném oboru, v jakém je otec dítěte vyučen. Pokud otec dítěte není zaměstnán a ani není evidován na úřadu práce a např. tvrdí, že žije z úspor, může soud vycházet z předpokladu, že jeho úspory jsou takové, aby mohl řádně platit i výživné přiměřené jeho věku. Otec rozhodně nemůže tvrdit, že úspory stačí jen pro jeho obživu a na výživné nemá. Pokud na něj nemá, má jít prokazatelně pracovat nebo alespoň učinit vše, aby si práci získal. Soud má také pravomoc pověřit sociální pracovníky šetřením v místě pobytu otce dítěte. Z toho, jakou životní úroveň má, se dá rovněž vycházet při určení výživného.

Má-li jeden z rodičů větší příjmy, je to důvodem k svěření dítěte do jeho péče?

Otázka materiálního zajištění dítěte je jen jednou z mnoha, které soud hodnotí, když rozhoduje o tom, komu svěří dítě do výchovy. Samozřejmě, pokud by jeden z rodičů neměl kde bydlet a neměl by dostatek prostředků pro to, aby se o dítě postaral, tak pravděpodobně do výchovy dítě nezíská. Pokud ale prostředky dostačující k péči o dítě má, i když v menším rozsahu než druhý rodič, není to důvod k tomu, aby dítě bylo svěřeno lépe materiálně zajištěnému rodiči. Vedle materiální stránky pak soud zkoumá samozřejmě i schopnost rodiče se o dítě postarat. Soud tedy řeší to, zda rodič je schopen se o dítě z hlediska materiálního postarat, nikoliv, kdo z rodičů má větší příjem, jakož i to, kdo se o něj postarat umí.

Jak postupovat, když není hrazeno výživné?

Pokud povinný rodič neplatí výživné dobrovolně, může druhý rodič nezletilých dětí podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Povinnému tak může být výživné na základě exekuce strháváno přímo ze mzdy, může mu být tzv. obstaven účet v bance, mohou mu být prodány jeho movité věci a pokud mu dluh naroste, může dojít i k prodeji jeho nemovitostí. Se žádostí o sepsání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí je možné obrátit se na advokáta. K sepsání návrhu bude potřeba rozsudek, kterým bylo výživné vyměřeno. Určitým nátlakovým prostředkem je i podání trestního oznámení pro neplacení výživného. V takových případech totiž neplatící rodiče jsou motivováni k zaplacení, neboť jinak jim hrozí odsouzení a v krajním případě i vězení. Podle ustálené praxe se ale obvykle za trestné považuje neplacení výživného po dobu nejméně šesti měsíců.

Výživné je placeno jinak, než rozhodl soud - co s tím?

Pokud se oba rodiče na způsobu placení nedohodnou, musí povinný rodič platit výživné způsobem, který stanovil soud. Jestliže tento způsob není dodržen, může druhý rodič za dítě (případně zletilé dítě samo) podat návrh na exekuci. Je ale třeba zvážit, zda se to vyplatí, protože návrh na exekuci obvykle jen zhorší vztahy mezi rodiči.

Otec dětí - cizinec mi neplatí výživné, co s tím?

S vymáháním výživného do ciziny může pomoci Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Je možné se také informovat na policejním oddělení případně na příslušném okresním státním zastupitelství.

Jak je to s příspěvkem na výživu neprovdané matce, když se muž/otec dítěte ožení s jinou ženou?

Jedná se o samostatný druh vyživovací povinnosti, který nijak nezáleží na tom, zda muž, který má příspěvek platit, je či není ženatý. Výše příspěvku by se však mohla změnit, pokud by bylo prokázáno, že v souvislosti se vznikem vyživovací povinnosti vůči nové partnerce, vznikly manželovi zvýšené výdaje. Povinnost platit příspěvek na výživu neprovdané matce zanikne po dvou letech od narození dítěte, avšak vyživovací povinnost vůči dětem bude stále trvat.

Mám zletilé dítě, jak je to s vyživovací povinností?

Jestliže se dítě, pro něž je placeno výživné, stane zletilým, mělo by výživné být poukazováno přímo k rukám dítěte a nikoliv již k rukám druhého rodiče. Druhý rodič totiž okamžikem zletilosti dítěte přestává být jeho zákonným zástupcem a není tedy již důvod, aby peníze byly předávány do jeho rukou. Soud o této záležitosti rozhodovat nemusí. Ve většině případů samozřejmě je výživné placeno i nadále do rukou rodiče, je to ale jen otázka dohody mezi rodiči a zletilým dítětem. V případě dálkového studia není již důvod platit nadále výživné. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá, pokud děti nejsou schopny se samy živit. Pouze v případě, že by kvůli studiu dítě nemohlo mít takové zaměstnání, které by mu přinášelo dostatečné výdělky, mohla by vyživovací povinnost trvat i nadále, výživné by však bylo nižší. Pokud se povinnému rodiči sníží počet vyživovacích povinností, znamená to, že má k dispozici více finančních prostředků, to znamená, že by to mohlo být důvodem ke zvýšení výživného u dítěte, u něhož vyživovací povinnost trvá.

Podala jsem trestní oznámení kvůli výživnému a nic se neděje… (?)

U trestného činu zanedbání povinné výživy se v některých případech, které se zdají být nadějné, snaží policejní orgány, případně státní zastupitelství, vést obviněného, např. i prostřednictvím probační a mediační služby, k doplacení výživného. V zájmu celé společnosti i v zájmu dětí je, aby výživné bylo doplaceno, zájem na potrestání je až na dalším místě. Je tedy možné, že vůbec ještě nebyla podána obžaloba. Další možností je, že obžaloba byla podána a soud rozhodl bez nařízení jednání trestním příkazem. Trestní příkaz se vám nedoručuje, ale pokud o něj požádáte, soud by ho měl dát k dispozici. Je tu také možnost se obrátit na policejní oddělení, kde bylo podáno trestní oznámení, tam by měli sdělit, jak s věcí bylo naloženo. Pokud věc byla předána státnímu zastupitelství, je možné obrátit se i tam. Jestliže došlo k podání obžaloby, je možné si zavolat do trestní kanceláře příslušného soudu a tam vám řeknou, jak to s věcí vypadá. Jestliže již věc byla rozhodnuta, je možné si požádat o zaslání rozsudku nebo trestního příkazu. Jestliže byl např. uložen podmíněný trest a odsouzený výživné nadále neplatí, upozorněte na to písemně soud, aby mohl rozhodnout o přeměně na nepodmíněný trest.

Dluhy a exekuce

Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Jak zjistím, kde mám všude dluhy?

Bohužel v současnosti neexistuje spolehlivá jednotná metoda, jak se dopátrat svých závazků. Využít můžete služby registrů dlužníků. Vstup do nich je však obvykle zpoplatněn a řada z nich je nevěrohodná, s nedostatečným množstvím dat. Prvním krokem by proto mělo být, abyste se sami zamysleli nad tím, kde byste mohli mít dluh. Pak si musíte dotyčné instituce osobně obejít a pokládat dotaz, zda zde máte či nemáte nějaký neuhrazený závazek. Jinak budete muset čekat na výpis z registru, resp. pro větší jistotu si zažádat o výpis ve vícero registrech, ale ani pak nebudete mít 100% jistotu, že nemáte jiný, než ve výpise uvedený dluh.

Existuje jednotné místo, kde lze zjistit veškeré exekuce?

Pro zjištění většiny exekucí je přímo exekutorskou komorou vedena Centrální evidence exekucí. Od 01. 07. 2016 mají občané možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR (CEE) na 981 pobočkách České pošty (ČP), které disponují Czech POINTy. Na každé takové pobočce bude příslušné místo označeno nápisem „výpis z Centrální evidence exekucí ČR.“ Podstatně se tak zvýší dostupnost informací o konkrétních exekučních řízení a lidé budou mít možnost věrohodně zjistit nejenom, jak jsou na tom se svými exekucemi, ale také si ověřit solventnost osob, se kterými přicházejí do styku např. v rámci obchodních vztahů. Výpis získaný prostřednictvím pošty bude stát 50 Kč za jednu stranu výpisu.

Co je považováno za společné jmění manželů?

SJM je jedním z právních institutů, který je spojený s manželstvím muže a ženy (nevzniká tedy mezi registrovanými partnery ani druhem a družkou) a se kterým se dá smluvně nakládat. Jedná se o majetek a závazky manželů vzniklé za trvání manželství a ekonomicky spojující oba manžele. Společné jmění manželů zahrnuje: vyplacenou mzdu obou manželů, peněžní prostředky připsané na bankovní účty některého z manželů během trvání manželství a ostatní společný majetek = majetek získaný jedním nebo oběma manželi za trvání manželství.

Které závazky (dluhy) jsou součástí společného jmění manželů?

Do společného jmění manželů patří všechny závazky, které vznikly jednomu z manželů nebo oběma za trvání manželství. Výjimkou jsou ty závazky, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého z manželů, a které zároveň nesouvisejí s obstaráváním každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Výjimkou jsou dále závazky, které se týkají majetku, který náleží jen jednomu z manželů a není tedy součástí společného jmění manželů, ale pouze v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku (jelikož zisk z takového majetku již do společného jmění manželů náleží).

Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh po manželovi/manželce?

Pokud na sebe závazek (dluh) vzal pouze jeden z manželů, může exekutor použít pro vymožení dluhu majetek, který je výlučným vlastnictvím tohoto manžela. Dále pak může být dluh vymožen ze společného jmění manželů, nikoli však z výlučného vlastnictví druhého manžela. Od 1. 1. 2014 (účinnost nového občanského zákoníku) navíc platí, že majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh, který přijal jeden z manželů ještě před uzavřením manželství. Tedy například pokud měl jeden z manželů dluhy před sňatkem a za trvání manželství byl koupen byt (který tedy patří do společného jmění manželů), může být tento byt exekucí postižen. Jedinou možnou obranou je, že druhý z manželů včas upozorní věřitele, že o přijetí závazku nevěděl, a ten tedy není součástí společného jmění manželů, v takovém případě pak exekutor může exekucí postihnout majetek ve společném jmění manželů pouze do výše, již by představoval podíl dlužného manžela na vypořádání společného jmění manželů.

Dozvěděla jsem se, že má manžel dluhy, co mám dělat?

V první řadě je důležité pokusit se od manžela dozvědět, co nejvíce informací o závazcích, které na sebe vzal a po té, pokud je to ve vašich možnostech, závazky je třeba zaplatit. V případě, kdy nemůžete uhradit závazky, se můžete pokusit argumentovat tvrzením, že závazek není ve společném jmění manželů, což je potřeba bez zbytečného odkladu sdělit věřiteli. To pak můžete využít jako argument pro zastavení exekuce, pokud bude nařízena proti vám. Pokud už bylo zahájeno vymáhání, a vám byl proto doručen exekuční příkaz, jakožto manželi povinného, můžete se pokusit z exekuce vyloučit majetek, který je součástí společného jmění nebo ve vašem výlučném vlastnictví. Například tedy vyloučení mzdy nebo peněz na účtu.

Manžel má dluhy, mám se s ním rozvést?

Rozvod by měl následovat především v situacích, kdy jeden z manželů opakovaně bez vědomí druhého přijímá závazky, které nejsou v možnostech rodiny. Protože rozvodem zaniká společné jmění manželů, exekutor může postihnout jen majetek, který byl součástí společného jmění. To se však týká jen závazků, pod kterými je podepsán jeden z manželů (s výjimkou viz níže). Pokud závazek podepsali oba manželé, nebo i jen jeden z nich, ale závazek souvisí s obstaráváním každodenních nebo běžných potřeb rodiny, pak může exekutor postihnout nejen společné jmění, ale i výlučný majetek obou z nich. Pokud však jsou pod závazkem podepsáni oba manželé, pak věřitel může dluh vymáhat po kterémkoliv z manželů i po rozvodu!

Kde mi s dluhovou problematikou mohou poradit?

Potřebujete se zorientovat v dluhové problematice, potřebujete poradit ve své situaci? Nejen v Praze funguje mnoho bezplatných právních poraden, které se dluhovou problematikou zabývají. Můžete se obrátit na bezplatné občanské poradny, kde vám poradí jak telefonicky tak i osobně nebo využít jiných neziskových organizací, které se dluhovou problematikou přímo zabývají např. Centrum Rubikon v Praze. Samozřejmě je i možné obrátit se na právníka a využít jeho služeb.

Slyšel/a jsem o oddlužení (osobním bankrotu), co to znamená?

Oddlužení je zákonným prostředkem, kterým mohou dlužníci především fyzické osoby řešit situaci, kdy mají více věřitelů a nedokáží plnit své splatné závazky. Oddlužením se řeší úpadek fyzické či právnické osoby nepodnikatele (dlužníka). Oddlužení je možné POUZE na návrh dlužníka, který je adresován příslušnému soudu, a to v případě, že insolvenční zákon oddlužení pro toho kterého dlužníka připouští. Pro zpracování návrhu na oddlužení lze doporučit zpracování návrhu advokátem. Advokát klientovi-dlužníkovi poskytuje profesionální služby, na základě odborných právních znalostí. Za kvalitu poskytovaných služeb nese plnou odpovědnost. Jeho odpovědnost je kryta zákonným pojištěním odpovědnosti.

Je oddlužení pro mě?

Hlavní podmínky oddlužení neboli osobního bankrotu jsou stanovené insolvenčním zákonem. Zde je vám stručně vyjmenujeme: 1. Perfektní návrh na povolení oddlužení - aby mohl soud o oddlužení rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje tzv. insolvenčním návrhem spojeným povolení oddlužení. Tento návrh musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, musí být srozumitelný a určitý a musí být k němu připojeny zákonem i soudy požadované přílohy. 2. Dlužník se musí nacházet v tzv. úpadku nebo v hrozícím úpadku - tzn., že dlužník má více věřitelů, dlužník má alespoň dva své dluhy po dobu delších 30 dnů po lhůtě splatnosti, dlužník své dluhy není schopen plnit. V praxi je to tak, že o oddlužení lze požádat i v případě kdy své dluhy zatím splácíte, avšak splátky jsou tak vysoké, že je nemůžete do budoucna zvládnout. Čím dříve člověk zahájí kroky k oddlužení, tím nižší dluhy bude platit. 3. Schopnost zaplatil alespoň 30 procent dluhů - 30 procent z celkové výše dluhů je minimální hranice, kterou musí dlužník v oddlužení uhradit. Pokud však tuto podmínku nesplňuje, je možné věřitele požádat, zda by souhlasili s tím, že v oddlužení obdrží méně. 4. Věřitelé dluhů z podnikání nesmí s oddlužením nesouhlasit - pokud máte dluhy z podnikání, mají věřitelé těchto dluhů právo vyslovit s vaším oddlužením nesouhlas, jehož důsledkem je neschválení oddlužení. K tomu je třeba uvést, že pokud se věřitel dluhu z vašeho podnikání k oddlužení nevyjádří, což je poměrně časté, považuje se jeho mlčení za souhlas s oddlužením.

Nenašli jste zde odpověď na svou otázku? Můžete využít i naše poradny.

Poradna slouží především rodičům dětí - samoživitelům, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována emailem a je bezplatná.
bezplatně
Ve spolupráci s advokáty nabízíme zprostředkování právního poradenství a to především v oblasti rodinného práva a při řešení dluhové problematiky. Služba je poskytována zcela zdarma.
bezplatně

OSOBNÍ PORADNA

osobní konzultace
Samoživitel musí sám dělat spoustu rozhodnutí, to může být velmi vyčerpávající. Pokud byste si rádi o své situaci promluvili s našimi rodinnými konzultantkami, domluvte si osobní konzultaci
bezplatně

Poradna Servisu vztahů: další možnost otázek a odpovědí pro vás  

Dle statistik se polovina manželství v ČR se rozvádí a téměř 60% rozvedených párů má nezletilé děti.  Jako odborníci věříme, že partnerské vztahy se rozpadají mnohdy zbytečně. Partnerská krize nemusí vždy znamenat definitivní konec vztahu, ale může být milníkem k jeho zlepšení. 

Podívejte se na další připravené otázky a odpovědi - v naší poradně Servisu vztahů.